Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

Ján TOMAHOGH

Kontakt:
Obecný úrad Horná Štubňa
038 46 Horná Štubňa 455
Tel.:  043/49 27 083

 

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • je zodpovednou osobou na podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 


 

Správy o plnení uznesení

Správa za rok 2018.pdf(291 kB)Správa za rok 2018.pdf

Plány kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti.pdf(277.8 kB)I. polrok 2019
ÚvodÚvodná stránka