Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Horná ŠtubňaHľadať
 
 

Životné prostredie

Vybavuje

Ing. Ondrej Piški, starosta; tel.: 043/49 27 083, 043/49 27 335
Helena Miazdrová, tel.: 043/49 27 335

Výrub drevín:

Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, ošetrovať ju a udržiavať. Avšak v prípade, kedy je potrebné túto drevinu vyrúbať, je osoba oprávnená tak urobiť len za predpokladu dodržania postupu v zmysle zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody.

Výrub drevín je možné uskutočniť len počas vegetačného kľudu, ktoré začína každoročne 01.10. a končí 31.03. nasledujúceho roka. Mimo uvedeného obdobia je výrub možný len za mimoriadnych okolností, napr. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody.

Kedy sa povolenie nevyžaduje. Platí, že súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje predovšetkým na všetky stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou,  súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2, súvislé krovité porasty za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2 a stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách.

Žiadosť o povolenie na výrub drevín je žiadateľ povinný predložiť príslušnému orgánu ochrany prírody, pričom mestá a obce vykonávajú na úseku ochrany prírody a krajiny prenesený výkon štátnej správy vo veci výrubu drevín. Žiadosť je preto potrebné podať obci (obecný úrad), na ktorého katastrálnom území drevina rastie.

Rozhodnutie. Príslušný orgán o žiadosti rozhodne v správnom konaní v lehote 30 dní.

Náhradná výsadba drevín. Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľovi nie je možné uložiť povinnosť náhradnej výsadby, orgán ochrany prírody mu uloží zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je príjmom obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje.

Výška správneho poplatku pre fyzické osoby predstavuje 10,- EUR a pre právnické osoby 100,- EUR.


 
ÚvodÚvodná stránka